Användarhandbok eFrikort 3.0


1. Inledning

Välkommen till användarhandboken för dig som är en ny användare på tjänsten eFrikort!

Efrikort är ett nationellt system som underlättar administrering kring högkostnadsskydd och frikortshantering. Efrikort lagrar information om patienters debiteringar och avgör om de har uppnått frikort eller ej.

Denna guide kommer att visa webbgränssnittets viktigaste funktioner samt hur de kan användas. Guiden förutsätter att du redan har, både tillgång och tillåtelse att logga in på tjänsten.Logga in på denna sida: https://efrikort.cgi.se

2. Komma igång med eFrikort

För att kunna logga in på eFrikort måste du ha ett SITHS kort med rätt behörigheter.

Välj "SITHS Certifikat", sedan vilket certifikat som ska användas och till sist vilket medarbetaruppdrag som ska användas. För att kunna använda eFrikort måste man ha "EFK;BegränsadAnvändare", EFK;Användare""EFK;Administratör" eller "EFK;Superanvändare" som systemroll i HSA-katalogen. Beroende på vilken systemroll du har har du möjlighet att utföra olika funktioner i eFrikort. 

Som vanlig användare har du möjlighet att:

Administratörer har möjlighet att göra allt en vanlig användare kan och dessutom:

Superanvändare har möjlighet att göra allt en administratör och vanlig användare och dessutom:

2.1 Ordlista

OrdFörklaring
Frikortstyp

En frikortstyp är en typ av ett frikort, det finns olika typer av frikort, till exempel; Sjukresor, Tekniska hjälpmedel eller Öppen sjukvård.

VårdhuvudmanVårdhuvudman är oftast det län/landsting som ansvarar för respektive vårdgivare, till exempel Stockholms läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Östergötland o.s.v.
Frikort

Ett frikort är kort som tillhör en eller flera personidentiteter samt håller reda på alla registrerade avgifter. Ett frikort kan ha olika status, Ej uppnått, Preliminärt, Uppnått/slutgiltigt och Utgånget. Ett frikort skapas när antingen en avgift registreras eller när ett frikort registreras.

3. Webbgränssnittets uppbyggnad

Gränssnittet består av tre delar:

 1. Utrymme för vyer och meddelanden beroende på funktionsval (Arbetsfältet)
 2. Meny för olika funktionsval (Menyfältet)
 3. Användaruppgifter och vald vårdhuvudman


Figur: Webbgränssnittets uppbyggnad; (1) visar Arbetsfältet, (2) visar Menyfältet och (3) visar inloggningsuppgifter och aktuell vårdhuvudman.

I utrymmet för vyer och meddelanden Arbetsfältet (1) kommer du att bli uppmanad om att fylla i olika fält och välja olika val för att utföra alla tillgängliga funktioner.

I menyn för olika funktionsval Menyfältet (2) kommer du att kunna välja  vad som ska visas i fällt Arbetsfältet (1), genom att klicka på de olika rubrikerna och underrubrikerna

Längst upp till höger på bilden ovan presenteras även inloggningsuppgifter samt vilken vårdhuvudman som är aktuell för användaren.

Menyfältet (2) skiljer sig åt beroende på om man är användare, administratör eller superanvändare.

3.1 Felmeddelanden

Felmeddelanden, varningar och informativa meddelanden visas alltid högst upp i Arbetsfältet.

Felmeddelanden visas med hjälp av text på röd bakgrund och förklarar vad som gått fel. Varningsmeddelanden visas med text på gul bakgrund och varnar användaren att något har hänt utöver vanliga scenarion. Informativa meddelanden visas med hjälp av text på blå bakgrund och förklarar händelseförloppet. se exempel nedan:

 • Felmeddelanden - Dessa visas när ett fel har inträffat, felmeddelanden förklarar vad som orsakade problemet och dessa måste rättas innan det går att fortsätta.

Figur: Felmeddelande; I detta fall har fälten "Giltigt till" och "Frikortsnummer" Angetts felaktigt


 • Varningsmeddelanden - Dessa visas för att varna användaren att något utöver det vanliga har hänt.

Figur: Varningsmeddelande; I detta fall har en registrering resulterat att patient har debiterats 100 kr för mycket. Takbeloppet i detta exempel är 1000 kr.


 • Informativa meddelanden - Dessa visas när något har registrerats i systemet som har gått bra.

Figur: Informativt meddelande; I detta fall har en registrering av avgift blivit utförd och gått bra.

Röd stjärna () efter ett fält betyder att det är obligatoriskt att fylla i fältet, om inte detta fylls i kommer systemet att svara med felmeddelande. 

3.2 Övrigt

För att snabba upp hantering i eFrikort kan man trycka "Ctrl-Enter" för att trycka på "Spara", "Sök" och "Ja" knappar. D.v.s. för att ta sig snabbare framåt utan att behöva använda musen för att klicka på knappar. Det går även att avbryta eller backa genom att klicka "Ctrl-Space".4. Användare

Nedan visas alla funktioner som en vanlig användare har tillgång till.

4.1 Söka frikort / Se historik

Att söka frikort / se historik innebär att en sökning på en personidentitet samt frikortstyp utförs.

För att söka på frikort:

 1. Klicka på rubriken Frikortshantering Menyfältet
 2. Klicka på underrubriken Sök frikort, sedan visas Arbetsfältet enligt figuren nedan

Figur: Sök frikort; Arbetsfältet visar de komponenter som ska fyllas i innan det går att söka på frikort.

Fortsätt sedan med:

 1. Fyll i personidentitet (Detta kan vara personnummer, samordningsnummer eller reservnummer) och välj vilken frikortstyp som ska sökas efter.
 2. Klicka på knappen Sök (Om det finns ett eller flera utgångna frikort kommer dessa visas till höger i arbetsfältet, d.v.s. frikort som tidigare varit uppnådda där sista giltighetsdag har passerats). 

När sökningen har utförts kan dessa olika fall inträffa:


 • Sökningen gav träff och frikortsinformation visas i Arbetsfältet

Om sökningen gav träff, d.v.s. ett frikort hittades för personidentiteten visas dessa informationsfält om frikortet beroende på vilken status frikortet har.

  • Patient(er) - Vilka patienter som tillhör frikortet, om flera listas innebär det att det tillhör en gruppering
  • Period - Giltighetsperioden för frikort.
  • Frikort fr.o.m. - Datumet då frikortet blev preliminärt/uppnått
  • Registrerade avgifter-  Summan av alla registrerade avgifter.
  • Kvar till frikort -  Hur mycket som är kvar att debitera innan frikortet blir preliminärt/uppnått.
  • Frikortstyp - Vilken frikortstyp som frikortet är.
  • Frikortsnummer - Numret/identifikation på frikortet.
  • Vårdhuvudman - Vårdhuvudman som uträttade frikortet.


Det finns fyra olika typer av status på frikortet:

  • Frikort ej uppnått - Frikortet finns registrerat men har inte uppnått gränsen för högkostnadsbeloppet inom perioden.

   Figur: Frikort ej uppnått.

När frikort är ej uppnått går det att:

  • Frikort preliminärt - Frikortet har uppnått gränsen för högkostnadsbeloppet inom perioden men är ännu inte slutgiltigt. Anledningen till denna status är att ge användare/administratörer möjlighet att hitta och rätta felaktig information på frikort innan de blir slutgiltiga och exporterade till patienter/personer.

   Figur: Frikort preliminärt.

När frikort är preliminärt går det att:

Om frikortet är skapat med Registrera frikort är det möjligt att:

  • Frikort uppnått - Frikortet har uppnått gränsen för högkostnadsbeloppet inom perioden och varit preliminärt tillräckligt länge för att kunna bli slutgiltigt / uppnått.

   Figur: Frikort uppnått

När frikort är uppnått går det att:

   • Visa avgifter / Hämta detaljer (Knapp: Visa avgifter
   • Registrera patientavgift (Knapp: Registrera avgift)
   • Beställa nytt frikort (Knapp: Beställ nytt frikort) (OBS! Om denna knapp inte visas så hanterar din vårdhuvudman inte fysiska utskick av frikort via brev/post!)
    • Ett nytt fysiskt frikort skickas då ut till patienten
   • Hantera Person (Knapp: Hantera Person)
   • Skriv ut frikort (Knapp: Skriv ut)

Om frikortet är skapat med Registrera frikort är det möjligt att:

   • Rätta frikort (Ett uppnått frikort går endast att förlänga) (Knapp: Ändra frikort)
  • Frikort Utgånget - Perioden på frikortet har gått ut och är inte längre aktuellt.  

    Utgångna frikort finns för att kunna visa att frikorten har passerat giltighetstiden samt för att kunna visa historik.

Visa historik

För att visa historiska frikort måste man först: 

Figur: Historik; Om det finns historiska frikort på en personidentitet visas information i rutan Historik till höger i Arbetsfältet.

Om ingen historik finns på personidentiteten visas texten "Ingen historik" i Historik rutan.4.2 Visa avgifter/ Hämta detaljer


För att kunna visa avgifter / hämta detaljer måste man först: Söka frikort / Se historik samt fått ett resultat och sedan klicka på knappen: Visa avgifter. Då visas Arbetsfältet nedan.

Figur: Visa avgifter; Här visas information om frikort samt alla avgifter och historik som finns registrerade på frikortet.

I Visa avgifter / Hämta detaljer finns all information som kan visas i Söka frikort / Se historik och dessutom visas alla registrerade avgifter.

I detta Arbetsfält går det att:

  • Rätta avgift.
  • Radera frikort.
  • Registrera patientavgift
  • Skapa frikort (Registrera frikort)
  • Ta bort avgift.
  • Visa/dölja inaktuella avgifter.
  • Visa/dölja ändrade avgifter.
  • Skriva ut frikort.
  • Ändra samtycke.
  • Beställa nytt frikort (OBS! Om denna knapp inte visas så hanterar din vårdhuvudman inte fysiska utskick av frikort via brev/post!)
  • Gå tillbaka till Söka frikort / Se historik genom att klicka på: Tillbaka.

Rätta avgift

Att rätta en avgift innebär att man utför en ändring på en existerande avgift. Genom att klicka på pennan () kommer man vidare till Rätta avgift.

Som administratör går det endast rätta avgifter som är registrerade inom den egna vårdhuvudmannen oavsett vårdgivare. Som användare går det endast att rätta avgifter som är registrerade av samma vårdgivare som användaren jobbar för.

Radera frikort

För att kunna radera ett frikort får frikortet inte innehålla några avgifter samt att det ej får vara slutgiltigt/uppnått, klicka på Knappen: Radera frikort. Bekräfta sedan borttagningen och frikortet kommer att tas bort. OBS! Administratörer kan Radera frikort även om de innehåller avgifter och även om frikortet är slutgiltigt. Då kommer även alla avgifter att tas bort.

Registrera patientavgift

För att registrera en avgift klicka på knappen: Registrera avgift, då kommer man till: Registrera patientavgift

Skapa frikort

Skapa frikort innebär att patienten har anledning att få ett uppnått frikort, klickar man på knappen: Skapa frikort kommer man vidare till Registrera frikort där man kan skapa ett preliminärt/slutgiltigt frikort. Om frikortet redan är preliminärt eller slutgiltigt går det inte att trycka på knappen. 

Ta bort avgift

För att ta bort en avgift från frikortet, klicka på soptunnan() för den avgift som ska tas bort och bekräfta borttagningen. Som administratör går det endast att ta bort avgifter som är registrerade inom den egna vårdhuvudmannen oavsett vårdgivare. Som användare är det endast möjligt att ta bort avgifter som är registrerade av samma vårdgivare som användaren jobbar för. 

Visa/dölj inaktuella avgifter

Inaktuella avgifter innebär de avgifter som har ett besöksdatum som ligger utanför den nuvarande perioden.

Visa inaktuella avgifter genom fylla i kryssrutan: Visa inaktuella avgifter Arbetsfältet.

Dölj inaktuella avgifter genom att klicka på kryssrutan igen.

Visa/dölj ändrade avgifter

Ändrade avgifter innebär de avgifter som ändrats/raderats.

Visa ändrade avgifter genom fylla i kryssrutan: Visa ändrade avgifter Arbetsfältet.

Dölj inaktuella avgifter genom att klicka på kryssrutan igen.

Skriva ut frikort

När man klickar på knappen:Skriv ut. Kommer en pdf-fil som innehåller informationen om frikortet att laddas hem som sedan kan skrivas ut. 

Ändra samtycke

Detta innebär att man antingen kan registrera eller ta bort samtycke för patienten. Detta samtycke innebär att patienten ger samtycke att visa samtliga avgifter från flera olika vårdgivare, har patienten inget samtycke så visas endast avgifter registrerade från användarens vårdgivare.

Beställa nytt frikort

När ett frikort är slutgiltigt kan användaren beställa nytt frikort om frikortet till exempel har blivit borttappat eller om inget frikort har skickats tidigare. Klicka på knappen Beställ nytt frikort och bekräfta att ett nytt frikort ska exporteras för utskrift (Tar troligtvis ett par dagar innan det skrivs ut och skickas iväg till patienten) En begränsad användare har ej behörighet att beställa nytt frikort.

(OBS! Om denna knapp inte visas så hanterar din vårdhuvudman inte fysiska utskick av frikort via brev/post!)

Övrigt

Genom att klicka på avgifter i tabellen visas ytterligare information. Det går även att klicka på borttagna och ändrade avgifter.4.3 Registrera patientavgift


För att registrera en patientavgift måste man först: Söka frikort / Se historik eller Visa avgifter / Hämta detaljer och sedan klicka på knappen: Registrera avgift. Då byts Arbetsfältet till:

Figur: Registrera avgift; I detta Arbetsfält registrerar man en avgift på en patient

Eftersom man redan har angett en personidentitet och frikortstyp innan man tryckte på Registrera avgift är de låsta och går inte att ändra.

Det enda obligatoriska att fylla i är beloppet för avgiften. Den kan inte vara negativ och anger man ett belopp som överskrider gränsen för att uppnå preliminär/uppnådd status kommer en varning att visas och man måste bekräfta beloppet innan avgiften kan sparas.

Om besöksdatumet lämnas tomt kommer dagens datum att användas, det går även att klicka och välja datum eller skriva in datum manuellt på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅMMDD. 

I detta Arbetsfält går det att:

  • Spara en avgift
  • Välja att göra efterregistreringar (Välj: Visa fält för efterregistrering av avgift) 
  • Rensa redigerbara fält, klicka på knappen: Rensa för att rensa belopp och besöksdatum.
  • Gå tillbaka till Söka frikort / Se historik eller Visa avgifter / Hämta detaljer genom att klicka på knappen: Tillbaka

4.3.1 Efterregistrering av patientavgift


Att göra en efterregistrering innebär ofta att man får registrera flera avgifter/besök under samma tillfälle. Det är därför möjligt att fylla i flera avgifter samtidigt. 

Figur: Efterregistrering; Här kan flera efterregistreringar utföras samtidigt.

Varje rad representerar en avgift. För att kunna fylla in flera avgifter, klicka på (). Det går maximalt skicka in 15 avgifter åt gången. 

Vårdgivare är obligatoriskt och ska fyllas i med information från kvitto/stämpelremsan, vårdenhet ska fyllas i om detta också står på kvitto/stämpelremsan. Om inte vårdgivare eller vårdenhet går att läsa av på kvittot, fyll i så bra som det går, det finns inget krav på format på vårdgivare.

För att hoppa mellan fälten går det att klicka på Tab-knappen på tangentbordet ( ↹ ) för att ta sig framåt eller SHIFT+Tab (⇧ + ↹) för att ta sig bakåt. Står markören vid sista fältet på sista raden och man klickar på Tab-knappen så påbörjas en ny rad automatiskt. Notera att det inte är ett måste att fylla i alla rader, om en rad lämnas tom kommer den att ignoreras.

 • Avgift - avser beloppet på avgiften/besöket som ska registreras
 • Besöksdatum - avser det datum som patienten utförde sitt besök på. Här kan man antingen klicka och välja datum, eller skriva in datum manuellt på formatet ÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD
 • Vårdgivare - Avser vilken vårdgivare som besöket ägde rum
 • Vårdenhet - Avser vilken vårdenhet som besöket ägde rum


För att registrera alla avgifter, klicka på knappen Spara. Därefter kommer en bekräftelseruta att visas:  


Figur: Bekräftelse efterregistrering. Denna ruta visar hur många avgifter och summan av alla avgifter som kommer sparas till patienten.

Efter man har tryckt på knappen: Spara för att bekräfta alla avgifter kommer man till Visa avgifter / Hämta detaljer och kan då se alla registrerade avgifter. 4.4 Registrera frikort


Att registrera ett frikort kan endast göras om patienten redan har ett utfärdat frikort från annan vårdhuvudman (d.v.s. visar upp ett frikort som utfärdats utanför eFrikort) eller om patient har medicinska skäl att få ett utfärdat frikort.

För att kunna registrera ett frikort till patient måste först en sökning på patienten göras genom att: Söka frikort / Se historik det gäller då att patienten inte har ett frikort registrerat i systemet, då går det att klicka på knappen: Registrera nytt frikort och därefter visas Arbetsfältet:

Figur: Registrera nytt frikort; Detta Arbetsfält visas när registrering av ett frikort ska göras.

När man registrerar ett nytt frikort till systemet måste datum för Giltig från samt Giltig till väljas och Frikortsnummer från det existerande frikortet anges.

Obs! Administratörer och superanvändare har möjlighet att registrera ett frikort med medicinska skäl, då behöver inte Frikortsnummer anges, ett nummer kommer då genereras automatiskt.

För att registrera frikortet, klicka på knappen: Spara när alla obligatoriska fält är ifyllda. 

Figur: Registrera nytt frikort bekräftelse; Bekräftelseruta för att registrera nytt frikort. 

Innan frikortet sparas måste det också bekräftas genom att klicka på knappen Spara i bekräftelserutan.

Notera att beroende på vilket landsting man jobbar för så kan den preliminära frikortsstatusen skippas och frikortet blir slutgiltigt direkt.4.5 Rätta frikort


För att kunna rätta ett frikort måste det ha registrerats via Registrera frikort och ej ha uppnåtts via avgifter. Om ett frikort har blivit slutgiltigt/uppnått går det endast att förlänga frikortsperioden, om ett frikort är preliminärt går det att ändra frikortsperioden, frikortstypen samt vilket datum frikortet blev preliminärt. 

För att kunna rätta ett frikort måste man först: Söka frikort / Se historik därefter klicka på knappen: Ändra frikort 

  • Ändra uppnått (slutgiltigt) frikort 

   Figur: Rätta slutgiltigt frikort; Kan endast förlänga period

För att bekräfta rättningen klicka på knappen: Spara


  • Ändra preliminärt frikort

Figur: Rätta preliminärt frikort; Kan ändra period (perioden beräknas om när slutdatum anges) och frikort fr.o.m. samt ändra frikortsnummer.

Frikortet som rättas i detta exempel registrerades utan avgifter. För att bekräfta rättningen klicka på knappen: Spara4.6 Rätta avgift


För att kunna rätta en avgift måste först hämta detaljer för patient med: Visa avgifter / Hämta detaljer


Klicka sedan på pennan () på den avgift som ska rättas, därefter visas Arbetsfältet:

Figur: Rätta avgift; I detta Arbetsfält går det att ändra personnummer, belopp, besöksdatum och vårdhuvudman, vårdgivare samt vårdenhet för en avgift.

När man rättar en avgift går det att ändra:

  • Vårdgivare - Detta fält är fritext för att kunna rätta efterregistreringar och hantera avgifter som kommer från andra vårdgivare.
  • Vårdenhet - Detta fält är valfritt att fylla i, men är fritext för att kunna hantera och rätta efterregistreringar från avgifter som kommer från andra.
  • Orsak - Här kan man ange orsak till rättningen. Detta kommer sedan att synas under detaljerad information för ändrade avgifter. 
  • Avgift- Avgiften kommer att uppdateras till det nya angivna värdet
  • Besöksdatum - Datumet som representerar patientens vårdbesöksdag.

För att bekräfta ändringen, klicka på knappen: Spara och kontrollera att uppgifterna stämmer överens i bekräftelserutan som visas. 4.7 Hantera utträde

Om en patient ångrar sig, vill inte ge samtycke längre eller av annan anledning väljer att lämna eFrikort är det möjlig att hantera detta genom att först: Söka frikort / Se historik.

Klicka sedan på knappen: Hantera Person, därefter kommer man till Hantera Person. 

Figur: Hantera person, i detta Arbetsfält går det att registrera utträde för patienten.

För att göra utträde för patienten så klickar man på knappen: Registrera utträde under "Avsluta Konto", då kommer en bekräftelseruta att visas och klickar man på "Spara" 4.8 Beställa frikort

För att kunna beställa ett nytt frikort måste man först Söka frikort / Se historik eller Visa avgifter / Hämta detaljer, samt att frikortet måste vara uppnått/slutgiltigt. 

Figur: Visa avgifter/detaljer: Beställ nytt frikort möjligt eftersom frikortet är uppnått/slutgiltigt.

För att beställa ett nytt frikort till patient, klicka på knappen: Beställ nytt frikort och bekräfta sedan beställningen.

Notera att frikortet inte skickas ut direkt utan exporteras inte förrän bakgrundsjobbet för att exportera frikort har utförts. 

(OBS! Om denna knapp inte visas så hanterar din vårdhuvudman inte fysiska utskick av frikort via brev/post!)4.9 Sök egna loggar

Som vanlig användare är det möjligt att titta på sina egna loggar som man har skapat. Detta görs genom att klicka på "Sök egna loggar" i Menyfältet. Därefter visas nedan i Arbetsfältet.

Figur: Sök egna loggar, här kan man söka på sina egna loggar.


Genom att fylla i datum och sedan klicka på knappen: Visa så kan man välja vilken eller vilka dagar man vill kontrollera sina egna loggar, se exempel nedan:

Figur: Sök egna loggar, här har en sökning utförts samt att information visas i tabellen.

 • Tidpunkt - Tiden då loggen skapades.
 • Händelse - Vilken typ av händelse som loggen tillhör.
 • Personidentitet - Vilken personidentitet loggen avser, d.v.s. vilken personidentitet som händelsen utfördes på.
 • Aktör HSA-ID - Det HSA-id som representerar sin användare och som är kopplat till sitt SITHS-kort. 

OBS! Det går även att klicka på loggarna för att se mer detaljerad och teknisk information för respektive logg i tabellen, informationen visas under tabellen när man klickar på en logg i tabellen.5. Administratör

Administratörer har behörighet att utföra allt en användare kan göra och dessutom utföra det nedanstående.

5.1 Hantera grupperingar

Att hantera grupperingar innebär att man både hämtar grupperingar och grupperar olika personidentiteter med varandra. Det är möjligt att gruppera personer under 18 år med varandra, det går även att gruppera reservnummer med barn. Det är möjligt att gruppera person som är 18 år och äldre med reservnummer. Det är inte möjligt att gruppera två personer som är 18 år eller äldre med varandra. 

Det som är möjligt i hantera grupperingar är:

  • Hämta gruppering - Information om gruppering hämtas genom att ange personidentitet samt frikortstyp, därefter visas vilka (om några) personidentiteten är grupperad med.
  • Gruppera barn - Det går att gruppera flera barn med varandra, det går även att gruppera reservnummer med barn, barn är personer som inte är myndiga d.v.s. de personer som är under 18 år.
  • Gruppera vuxen och reservnummer - En myndig person går endast att gruppera med reservnummer och inte med andra personnummer. Däremot kan flera reservnummer grupperas till samma personnummer.

För att komma till Arbetsfältet för att hantera gruppering navigera via Menyfältet: Frikortshantering -> Gruppering: 

Figur: Gruppering innan sökning

Läs mer information genom att klicka på frågetecknet längst upp till höger i Arbetsfältet.

För att kunna hantera en gruppering måste man först söka upp frikort på den personidentitet man vill gruppera andra personidentiteter med. Om personidentiteten saknar information går det inte utföra grupperingsåtgärder.

Figur: Gruppering efter sökning

När man har sökt på en personidentitet och frikort hittades, visas information om frikortet, samt att man får möjlighet att lägga till och flytta ut personidentiteter.

För att lägga till en personidentitet till grupperingen, fyll i personidentitet under Hantera gruppering och klicka på knappen: Lägg till personidentitet bekräfta sedan grupperingsåtgärden.

För att flytta ut en personidentitet från grupperingen klicka på Flytta ut ur gruppering () på den personidentitet som ska flytta från grupperingen.  5.2 Sök loggar

Det finns full spårbarhet av alla åtgärder som görs i eFrikort under Menyfältet -> Frikortshantering -> Sök loggar.  Då visas Arbetsfältet nedan: 

Figur: Sök loggar; Arbetsfältet där användaren kan söka på flera olika loggar. 

För att söka efter loggar går det att söka på:

Sökbegrepp

  • Personidentitet - Om man söker loggar på personidentitet kommer alla loggar av markerade händelsetyper att hämtas inom tidsintervallet för endast den personidentiteten. 
  • Aktör - Om man söker loggar på aktör kommer alla loggar av markerade händelsetyper att hämtas inom aktören, d.v.s. allt som genererat en loggpost från en aktör hämtas.
  • Frikort - Om man söker loggar på frikort/frikortsnummer kommer alla loggar av markerade händelsetyper att hämtas för frikortsnummer.
  • System - Om man söker loggar på system ändras händelsetyperna, loggar från systemet visar de personer som inte kunde hittas i personuppgifttjänsten vid export av frikort och överdebiteringar.

Beroende på vilket sökbegrepp som väljs kommer det obligatoriska fältet som måste fyllas i ändras. 

Händelsetyper

När sökning på loggar utförs, kommer sökningen bero på vilka händelsetyper som är valda. 

  • Välj alla - Om kryssrutan väljs markeras alla händelsetyper
  • Registrera avgift -  Loggar om registreringar av avgifter. 
  • Registrera frikort - Loggar om registrerade frikort.
  • Ta bort avgift - Loggar om avgifter som tagits bort.
  • Ta bort frikort - Loggar om borttagna frikort
  • Uppdatera avgift - Loggar om avgifter som blivit rättade/ändrade.
  • Uppdatera frikort - Loggar om frikort som blivit rättade/ändrade.
  • Visa frikort - Loggar om när ett frikort hämtas och visas (Sökning som gett resultat på frikort).
  • Visa avgifter - Loggar om när detaljer för ett frikort visas. 
  • Gruppering av personidentitet - Loggar om när en gruppering av personidentitet utförts.
  • Utflyttning från gruppering - Loggar då personidentitet flyttats från en gruppering.
  • Registrera inträde- Loggar då Optin registreras till en personidentitet.
  • Registrera utträde- Loggar då en användare avslutar en personidentitets konto (Optout). 
  • Uppdatera samtycke - Loggar då en användare ändrar samtycke för en personidentitet. (Samtycke att andra vårdgivare kan läsa avgifter till personidentiteten)
  • Beställt frikort - Loggar då en användare beställer ett nytt frikort till personidentiteten. 

När sökning på loggar från systemet utförs finns dessa händelsetyper att söka från:

  • Export frikort ej utförd (Persons postadress kunde ej hittas i personuppgifttjänsten)
  • Export överdebitering ej utförd (Persons postadress kunde ej hittas i personuppgifttjänsten)


Det är möjligt att visa loggarna direkt i tabellen längst ned i Arbetsfältet genom att klicka på knappen: Visa. Klicka på önskvärd loggpost i tabellen för att visa detaljerad information.

Det går även att exportera loggar i XML/PDF format, genom att klicka på knapparna: Hämta XML respektive Hämta PDF.5.3 Ändra inställningar för vårdenhet

Varje vårdenhet har möjligheten att ställa in förvald frikortstyp och vårdhuvudman. För att ändra inställningarna navigera via Menyfältet -> Frikortshantering -> Inställningar: 

Figur: Inställningar vårdenhet, inga inställningar ännu

I denna vy går det att byta vårdhuvudman tillfälligt, detta görs i den övre rutan "Agera som vårdhuvudman". Välj vårdhuvudman och klicka på Spara.

Det går även att göra inställningar för vårdenheter. Detta görs i den nedre rutan "Inställningar för vårdenhet".

Vårdenhet kommer automatiskt vara ifylld till administratörens/superanvändarens vårdenhet (I detta fall "SE111-Efrikort"), men det är också möjligt att ange andra vårdenheter.

Genom att klicka på knappen: Sök, söker systemet efter inställningar till den angivna vårdenheten, knappen ska alltid tryckas på när man anger en ny vårdenhet. (Obs: Ange vårdenhetsid).

Genom att välja Vårdhuvudman går det sedan att välja Förvald frikortstyp, när dessa är valda sparar man inställningarna genom att trycka på knappen: Spara. Därefter kommer den valda vårdhuvudmannen att vara förvald för samtliga användare som arbetar på den angivna vårdenheten. 


Figur: Inställningar vårdenhet, inställningar finns sparade

När inställningar är sparade går det att att ta bort inställningarna genom att klicka på knappen Ta bort.  Det går även att skriva över de tidigare inställningarna genom att klicka på knappen: Spara.5.4 Administrera frikort

Som administratör och superanvändare kan frikort administreras via Menyfältet → Frikortshantering → Administrera frikort 

Denna funktion gör det möjligt att söka både på frikortsnummer och personidentitet (Klicka i önskvärt sökbegrepp och fyll i antingen personidentitet eller frikortsnummer beroende på val och klicka på knappen "Sök"), det visas sammanfattningsinformation i tabellen (Notera att det kan finnas flera frikort med samma frikortsnummer). Det går med andra ord söka upp vilken frikortsnummer som tillhör vilket personidentitet och tvärt om.

Det finns två olika funktioner som går att använda när frikort har sökts fram. (OBS! Använd endast funktionerna nedan när det har blivit fel och det måste korrigeras. I vanliga fall så ska ett uppnått frikort förbli uppnått.)

 • Klicka på () för att återställa frikortet (Detta kan endast utföras när frikortet är slutgiltigt/uppnått och när summan av alla avgifter underskrider högkostnadsstaket). Det innebär att frikortet blir "Ej Uppnått".
 • klicka på () för att radera frikortet inklusive samtliga avgifter. Fungerar på samma sätt som "Radera frikort" som görs under: Visa avgifter / Hämta detaljer 

Figur: Administrera frikort, bilden visar en sökning på frikortsnummer

5.4 Ansluta vårdgivare

Om din vårdgivare inte finns registrerad på någon vårdhuvudman men du har behörighet att logga in på eFrikort måste du ansluta din vårgivare till rätt vårdhuvudman.

Detta kan göras antingen genom att kontakta vårdgivarens vårdhuvudman eller genom att logga in på eFrikort och klicka på Frikortshantering -> Anslutningsavtal i Menyfältet

Välj sedan rätt vårdhuvudman och fyll i alla obligatoriska fält. klick sedan på knappen: Välj. Därefter visas ett dokument som måste signeras genom att klicka på knappen: Signera därefter ansluts vårdgivaren automatiskt till den valda vårdhuvudmannen.

Obligatoriska fält att fylla i:

  • Org-nummer (Vårdgivare) - Organisationsnummer till vårdgivaren

Övriga fält hämtas från inloggningsuppgifter. 

Arbetsfältet för anslutning till vårdhuvudman visas nedan (OBS! Om automatisk anslutning inte visas måste man kontakta sin vårdhuvudman "Region/Landsting").

Figur: Anslutning till vårdhuvudman

När alla vält är ifyllda och du klickar på knappen: Anslut sedan visas dokumentet som ska signeras enligt figur nedan.

Figur: Anslutning till vårdhuvudman (Dokument)

Granska dokumentet och se till att samtliga uppgifter allt stämmer,och klicka sedan på knappen: Signera längst ned för att gå vidare med signeringen av dokumentet.

Därefter skickas du till en ny hemsida där du ska välja att signera dokumentet med SITHS.

Figur: Anslutning till vårdhuvudman (SITHS-Signering)

När man klickar på SITHS - för användare inom vårdsektorn. Så ska man välja sitt SITHS-certifikat och legitimera sig (Här är det viktigt att det är samma certifikat som man loggade in med till eFrikort). Därefter signeras dokumentet och skickas till vårdhuvudmannen via e-post samt laddas ner till den som signerar, via webbläsaren.

Därefter visas en länk "Tillbaka till eFrikort" som man klickar på för att komma tillbaka till efrikorttjänsten. Då ska din vårdgivare vara ansluten till den vårdhuvudman som angavs vid signeringen. 
6. Superanvändare

6.1 Administrera vårdhuvudman

Som superanvändare är det möjligt att ändra inställningar för vårdhuvudman. Detta görs genom att navigera genom Menyfältet -> Frikortshantering -> Administrera vårdhuvudman


Det finns då tre olika kategorier för att administrera vårdhuvudman:

Lägga till vårdgivare


Figur: Administrera vårdhuvudman lägga till vårdgivare

För att lägga till en vårdgivare till vårdhuvudman, fyll i fältet: Vårdgivarens HSA-ID och klicka på knappen: Lägg till

Vårdgivaren kommer då ha tillgång till att använda systemet på med de vårdhuvudman som vårdgivaren är tillagda i. 

Det går även att ta bort vårdgivare genom att klicka på soptunnan () för den vårdgivaren som ska bort och bekräfta borttagningen.

OBS! Det visas även behöriga system, denna visar vilka system som har behörighet att anropa aktuell vårdhuvudman.


Hantera frikortstyper

Figur: Administrera vårdhuvudman, hantera frikortstyper

Under Efrikortstyper går det att administrera vilka frikortstyper en vårdhuvudman ska tillhandahålla samt vilket högkostnadstak och högkostnadsperiod som gäller för respektive frikortstyp.

För respektive frikortstyp i tabellen går det fylla i fälten Högkostnadstak samt Högkostnadsperiod (i månader) samt aktivera frikortstypen med kryssrutan och klicka sedan på knappen: Spara, kommer inställningarna att sparas för samtliga frikortstyper.

Inställningar för avtal


Figur: Inställningar för vilka vårdgivare som har rätt att ansluta sig till aktuell vårdhuvudman via den elektroniska signeringstjänsten.

I denna lista går det lägga till vilka vårdgivare som har rätt att ansluta sig via den elektroniska signeringstjänsten till aktuell vårdhuvudman. I bilden ovan har alla vårdgivare med id som börjar på SE123456789- eller SE987654321- rätt att signera, till exempel SE123456789-ABCD.